top of page

Rukous Jeesuksen nimessä

SISÄLTÖ:

OHEISMATERIAALIT:​

 
 
Rukous Jeesuksen nimessä liittyy
rukoilijan asemaan Jeesuksessa ja
Jeesuksen tahdon edustamiseen

"Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen." Joh. 14:14

 

Jeesuksen nimessä rukoilemisessa on kysymys laajemmasta asiasta kuin pelkästään Jeesus-nimen käyttämisestä rukouksessa tai rukouksen sanamuodosta. 

Ilmaisu ”Jeesuksen nimessä” on niin vakiintunut ja sisäistynyt rukouskieleemme, että käytämme sitä rukouksen aikana usein lähes huomaamattamme. Toisinaan sen käyttöön liittyy ajatus, että sen lisääminen rukoukseen tuo pyyntöön enemmän painoarvoa, ja että sanat "Jeesuksen nimessä" on lisättävä "varmuuden vuoksi".

Muodollisesti ei aina ole välttämätöntä mainita sanoja 'Jeesuksen nimessä' jokaisessa rukouksessa. Puhumme Jumalalle ja lähetämme Hänen puoleensa päivän mittaan monia "rukoussähkeitä" ilman näitä sanoja. Mutta tilanteissa, joissa rukoilemme systemaattisempaa rukousta, on hyvä tuoda esiin, ketä puhuttelemme ja millä perusteella lähestymme Jumalaa. (Wesley Duewel)

Jeesus-nimen mainitseminen rukouksessa on olennaista, varsinkin kun on kysymys julkisesta rukouksesta: Jeesuksen nimen käytöllä rukoilija tunnustaa hänet Raamatun ilmoittamaksi ihmiseksi tulleeksi ja ylösnousseeksi Herraksi ja Pelastajaksi.
 

Jeesuksen nimen käyttäminen rukouksessa liittyy siihen, että 1) meidän asemamme rukoilijoina perustuu Jeesuksen persoonaan ja työhön, ja 2) että rukouksemme on Jeesuksen tahdon mukainen.

Seuraavassa tästä tarkemmin:


1. ”Jeesuksen nimessä” rukoileminen liittyy rukoilijan asemaan Jumalan edessä.

Jeesuksen nimessä voi rukoilla vain se, joka on Jeesuksessa — toisin sanoen joka on uskossa, vanhurskautettu uskosta Häneen.

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Joh. 15:7

Apostolien teoissa on kuvaava esimerkki siitä, kuinka henkilöt, joilla ei ollut elävää uskoa, yrittivät käyttää Hänen nimeään. Jeesuksen nimen käyttö ei "toiminut", koska heillä ei ollut hengellistä asemaa, joka olisi tarvittu tämän nimen käyttämiseen maailman ja henkivaltojen edessä.

Apt. 19:13 Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa".
14. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa;
15 mutta paha henki vastasi heille sanoen: "Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?" 
16. Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.

2. ”Jeesuksen nimessä” rukoileminen liittyy rukouksen sisältöön.

Jeesuksen nimessä voi rukoilla vain se, jonka tahto ja tavoitteet edustavat Jeesuksen tahtoa ja tavoitteita.

Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, rukoilemme sitä, mitä Jeesuskin rukoilisi. Emme voi pyytää Hänen nimessään mitään, mikä on Hänen tahtonsa vastaista.

 

Edellisessä kohdassa mainusta jakeesta Joh. 15:7 löytyy myös tämä toinen ehto, Jeesuksen tahdossa pysyminen: 

"Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen." 

"Jeesuksen nimi avaa tien Jumalan valtaistuimen luo, mutta Hänen nimensä myös valikoi ne asiat, joista Isälle puhumme." (Wayne D. Mueller)

 

Wesley Duewel kirjoittaa kirjassaan Mighty Prevailing Prayer:

"Jeesuksen nimessä rukoileminen on rukoilemista sopusoinnussa Hänen luonteensa kanssa."

"Pelastusta etsivälle ihmiselle Hänen nimessään rukoileminen on rukoilemista tunnustaen ja vastaanottaen Jeesuksen Pelastajana ja Jumalana.


"Uskossaan pitemmälle ehtineelle henkilölle Jeesuksen nimessä rukoileminen on rukoilemista sopusoinnussa hänen pyhyytensä, rakkautensa, tarkoitusperiensä ja tahtonsa kanssa, ja Hänen täydellisessä herraudessaan."

Raamattu sanoo, että meillä voi olla Kristuksen mieli (1 Kor. 2:16). Meidän tulee antaa Hänen mielensä ja Hänen asenteidensa vallita meissä (Fil. 2:5). 

"Meidän on rukoiltava niin, että Jeesus Isän oikealla puolella voi sanoa 'amen' rukouksiimme."

“Jeesuksen nimessä” -ilmaisun eri käyttötavat ja merkitykset Raamatussa

Sanat ”Jeesuksen nimessä” voisi eri käyttöyhteyksissä Raamatussa korvata seuraavilla ilmaisuilla:

 

  • ”Jeesuksen kautta”

  • ”Jeesuksen vuoksi ja sen perusteella, mitä hän on tehnyt”

  • ”yhteenkuuluvuudessa Jeesuksen kanssa”

  •  ”Jeesuksen auktoriteetin ja vallan perusteella”

  •  ”Jeesuksen edustajana”

 

Kaikki nämä näkökulmat liittyvät myös rukoukseen Jeesuksen nimessä.  
 

Seuraavassa on käsitelty näitä ”Jeesuksen nimessä”-ilmaisun eri käyttötapoja tarkemmin ja selvennetty asiaa raamatunkohtien avulla:

 
1. Nimi edustaa liittoa — "Jeesuksen kautta"

 

Sanat "Jeesuksen nimessä" voivat ensinnäkin viitata Jeesuksen tekemään liittoon.

 

Ilmaisu ”Jeesuksen nimessä” voitaisiin näissä tapauksissa korvata sanoilla "Jeesuksen kautta" tai "Jeesuksen ja Hänen tekemänsä liiton kautta".

Jeesus on välimies Jumalan ja ihmisen välissä. Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, se tapahtuu Hänen välimiehenasemansa kautta.

Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. 1 Tim. 2:5

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. 1 Joh. 2:1

...ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Joh. 14:13-14

... jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni (= minun kauttani, minun tekemäni liiton perusteella) Joh. 16:23

...kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä (= Jeesuksen kautta) Ef. 5:20

2. Nimi edustaa henkilöä — kaikkea, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt

”Jeesuksen nimessä” voitaisiin näissä tapauksissa sanoa toisin sanoin ”Hänen vuokseen ja sen perusteella mitä hän on tehnyt”


Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa." (= Häneen ja siihen, mitä Hän on tehnyt) Matt. 12:21

...mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä (= Hänessä sen perusteella, mitä Hän on tehnyt). Joh. 20:31

...te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä (= Herran Jeesuksen Kristuksen vuoksi ja sen perusteella, mitä hän on tehnyt) ja meidän Jumalamme Hengessä. 1 Kor. 6:11

Ja uskon kautta hänen nimeensä (= siihen, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt) on hänen nimensä (=Jeesus pelastajana ja hänen tekemänsä liiton tuoma pelastus ja siunausvahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Apt. 3:16

 

3. Nimi edustaa yhteenkuuluvuutta tai omistussuhdetta — "ottaa joku nimiinsä"

Sana "nimessä" voitaisiin näissä tapauksissa korvata sanoilla "yhteenkuuluvuudessa", "omistuksessa" tai "alaisuudessa".

 

Tällaista yhteenkuuluvuutta on esim. se, että lapsella on vanhempiensa sukunimi. Yhteenkuuluvuudesta ja kuulumisesta Jumalalle on kysymys esim. näissä Israelille kohdistetuissa sanoissa: "Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä." 5 Moos. 28:10

Yhteenkuuluvuuteen viittaa 'nimen' käyttö myös esim. seuraavissa Uuden testamentin kohdissa:

...ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilm. 22:4

Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia (= sillä perusteella, että teidän tunnustamanne nimi osoittaa teidän kuuluvan Kristukselle), totisesti minä sanon teille: se ei jää palkkaansa vaille. Mark. 9:41

...ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden(= sen vuoksi, että tunnustamanne nimi osoittaa teidän kuuluvan minulle) Luuk. 21:17

Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, (= varjele heidät Sinun nimesi osoittaman yhteenkuuluvuuden tähden) että he olisivat yhtä niinkuin mekin. Joh. 17:11

Myös kastekäskyssä 'nimi'-sanan käytön hallitsevana merkityksenä on yhteenkuuluvuus: ”...kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Matt. 28:19  

 

4. Nimi edustaa auktoriteettia

Näissä tapauksissa 'nimessä' voitaisiin sanoa toisin "auktoriteetin ja vallan perusteella". 


Tätä tarkoittavat esim. poliisin sanomat sanat "Pysähtykää lain nimessä!". Poliisille on annettu valtuutus toimeenpanna kaikkien kansalaisten yläpuolella olevan lain käskyjä, ja tämän alamaisuuden vuoksi heidän on toteltava hänen sanojaan.

Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä (= Jeesuksen auktoriteetin ja vallan perusteella), nouse ja käy." Apt. 3:6

Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä (= pahan hengen yläpuolella olevan Jeesuksen auktoriteetin ja vallan perusteella") minä käsken sinun lähteä hänestä." Ja se lähti sillä hetkellä. Apt. 16:18

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni (= minun auktoriteettinini ja valtani perusteella ja sen edustajina) he ajavat ulos riivaajia... Mark. 16:17 

 

 

5. Nimi viittaa edustussuhteeseen

 

Joku toimii toisen sijasta, tämän edustajana.

 

Näissä tapauksissa ”nimessä” voitaisiin korvata sanoilla: ”puolesta” tai ”edustajana”. (Tämä merkitys on lähellä edellistä kohtaa, mutta siihen ei liity yhtä voimakasta ajatusta auktoriteetista.)


Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään (= edustaen itseään), niin hänet te otatte vastaan. Joh. 5:43

Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni (= sanoen edustavansa minua) sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä.' Mutta älkää menkö heidän perässään. Luuk. 21:8  

 

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni(= minun puolestani) hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Joh. 14:26 

Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä (= Jeesuksen edustajina) me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. 2 Tess. 3:6

"Mestari, me näimme erään miehen sinun nimessäsi (= sinua edustaen) ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme." Luuk. 9:49 (Opetuslasten ajatuksena oli, että vain heidän omaan joukkoonsa kuuluva henkilö saattoi esiintyä Jeesuksen edustajana.)


Sanat "Jeesuksen nimessä" liittyvät näiden raamatunpaikkojen valossa siis siihen, että toimimme

— Hänen kauttaan
— Hänen työnsä perusteella
— Hänen ominaan
— Hänen valtansa perusteella
— Hänen puolestaan hänen edustajinaan


Rukous Jeesuksen nimessä:
kääntymistä toisaalta Isän puoleen,
toisaalta maailman puoleen


Kun tarkastelemme näitä Jeesuksen nimessä toimimisen eri käyttöyhteyksiä Raamatussa, osa liittyy pyytämiseen Isän edessä (esirukouksiin), osa Jeesuksen työn mahdollistamien siunausten välittämiseen ja toimeenpanemiseen ihmisten edessä (evankeliumin julistamiseen, sairaiden parantamisiin, pahojen henkien ulosajamiseen, voimallisiin tekoihin ym.)

Kun rukoilemme ja toimimme Jeesuksen nimessä (eli hänen kauttaan, hänen työnsä perusteella, hänen ominaan, hänen valtansa perusteella, hänen edustajinaan) toiminnallamme voi olla kahdenlainen suunta:

1. Käännymme Isän puoleen Jeesuksen kautta
2. Käännymme maailman puoleen Jeesuksen edustajina

 

1. Isän puoleen kääntyminen Jeesuksen nimessä  

      

Lähestyessämme Isää Jeesuksen nimi merkitsee meille edellä käsitellyistä kohdista seuraavia: 

— Nimi edustaa liittoa 
— Nimi edustaa henkilöä, kaikkea, mitä hän on tehnyt
— Nimi edustaa yhteenkuuluvuutta tai omistussuhdetta 

 

Voimme toimia esirukoilijoina ja edustaa Jumalan edessä toisia ihmisiä ja heidän tarpeitaan Jeesuksen tekemän liiton tähden — sen vuoksi, mitä Hän on meille, ja sen vuoksi, että Hän on tehnyt meistä Jumalan lapsia ja kuulumme Hänelle.

 

Emme voisi pyytää Jumalalta mitään pelkältä omalta pohjaltamme tai sen perusteella, että me itse haluamme jotakin. Meidän esirukouksemme eivät voi toimia irrallaan Jeesuksen työstä.

"Meidän esirukouksemme (prayers of intercession) eivät voi koskaan olla enempää kuin jatketta siihen välimiehentyöhön (work of intercession), jota Jeesus tekee Isän edessä. Jumala ei hyväksy muuta välimiehentyötä kuin Jeesuksen." (Dutch Sheets)

Wesley Duewelin ajatuksia rukouksesta Jeesuksen nimessä:

"Jeesuksen nimi vahvistaa pyyntösi Hänen vuodattamansa veren perusteella. Jeesuksen nimi liittää pyyntösi Hänen välimiehen- ja sovittajantyönsä piiriin Isän edessä."

"Asiaa voisi kuvata niin, että Jeesus asettaa pyhän kätensä Isän valtaistuimelle, ja toisella kädellään hän tarttuu sinun käteesi, jonka rukouksessa kohotat Hänen puoleensa. Ja kun toinen kätesi on Jeesuksen, Välimiehen kädessä, toisella kädelläsi kosketat maailmaa ja sen ihmisiä."

Kun Jeesus käskee meidän rukoilla nimessään, Hän ikään kuin sanoo: 
"Rukoilkaa, ikään kuin minä rukoilisin, ja silloin minä rukoilen teidän kauttanne, ja minä teen teidän rukouksestanne omani. Minä esitän sen Isälle teidän ja minun yhteisenä rukouksena."
Tällainen rukous on vakava asia, se on voimallinen liikuttamaan taivasta ja muuttamaan maata.

"Jeesuksen nimessä rukoileminen on suuri vastuu, mutta sen kautta tulee tuloksia ja voittoja, joita vain Jumala voi antaa." 

"Mitä enemmän ja täydemmin koet Jeesuksen nimessä elämistä ja rukoilemista, sitä vapaammin pystyt toimimaan Hänen nimensä auktoriteetilla."

 

2. Maailman (ihmisten ja henkivaltojen) puoleen kääntyminen Jeesuksen edustajina

 

Kun suuntaudumme maailmaan päin, Jeesuksen nimessä toimimisella on seuraavat merkitykset:

 

— Nimi edustaa auktoriteettia: toimimme Jeesuksen arvovallalla
— Nimi viittaa edustussuhteeseen: toimimme Jeesuksen edustajina, hänen puolestaan


Apostolien teoista löytyy esimerkkejä siitä, kuinka Pietari ja Paavali tällä tavalla toimivat Jeesuksen arvovallalla ja hänen edustajinaan:

Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, (= Hänen arvovaltansa ja valtuuksiensa kautta) nouse ja käy." Apt. 3:6

Hän /palvelijatar, jossa oli tietäjähenki/ seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien". 
 

Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä"  (= Jeesuksen Kristuksen edustajana ja palvelijana minä käsken...) Ja se lähti sillä hetkellä. Apt. 16:17-18

Jumala tunnustaa valtuutesi, kun sinä todella rukoilet ja toimit Jeesuksen nimessä. Myös pimeyden henkivallat tunnustavat valtuutesi, jotka ovat käskysanasi takana, kun sinä todella sanot sen Jeesuksen nimessä.

Edustamme henkivaltojen edessä Häntä, joka on maailmankaikkeuden korkein auktoriteetti, ja jonka nimessä kaikkien polvien on notkistuttava (Fil 2:10), 
jonka alle kaikki vallat ja voimat ovat alistetut (1 Piet. 3:22),
ja joka on riisunut aseet hallituksilta ja valloilta ja asettanut heidät julkisen häpeän alaisiksi (Kol 2:15.)

Pimeyden henkivallat myös tunnistavat sellaisen "Jeesuksen nimessä" rukoillun rukouksen tai sanan, jonka takana ei ole aitoa valtuutusta. (Ks. Skeuaan pojat, Apt. 19:14-16)

"Jeesuksen valtuuttamana rukoilemisessa on voimaa sen arvovallan perusteella, jonka hän on on antanut sinulle toimiaksesi sopusoinnussa hänen luonteensa, hänen tahtonsa ja suunnitelmien mukaisesti. 

Kun poliisi sanoo: “Pysähtykää lain nimessä!” Hänen sanoissaan on valtaa niin kauan kun hän toimii ja puhuu lain edustajana ja toimii sen mukaisesti. Mutta jos hän itse astuu lain ulkopuolelle, hän menettää valtuutuksensa, vaikka hän sanoisi 'Pysähtykää lain nimessä'." (Gregory Koukl)

"Jeesus on saanut voiton Saatanasta ja hänen valtakunnastaan. Toimiessamme Jeesuksen nimessä me toimeenpanemme tätä voittoa. — Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava." Luuk. 10:19" (Dutch Sheets)

Puhuessaan rukoilemisesta hänen nimessään Jeesus sanoi, että häneen uskovat tulevat tekemään samoja, jopa suurempia tekoja kuin hän itse.

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, 
ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 
Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Joh. 4:12-14

Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." Joh. 20:21Jumalan edustaminen ja Hänen puolestaan puhuminen

Mille perustuu se, että Paavali edellä mainitussa Apt. 16:18:ssa ylipäätänsä saattoi sanoa pahalle hengelle tällaiset käskysanat? Tai että Pietari saattoi rukoiltuaan sanoa kuolleelle Tabitalle käskysanat "Tabita, nouse ylös"?

Niin Pietari nousi ja meni heidän kanssansa. Ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt, ollessaan heidän kanssansa. 


Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili; ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse ylös!" Niin tämä avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. 
Ja Pietari ojensi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät ja lesket ja asetti hänet elävänä heidän eteensä. Apt. 9:39-41

Pietarin sanat perustuivat sille, että edustaessaan Jeesusta hän puhui Jeesuksen puolesta ja julisti Jumalan tahdon mukaisen käskysanan tähän tilanteeseen. (Muodollisesti hän ei edes lausunut sanoja "Jeesuksen nimessä").

 

Vastaavanlaisesta Jumalan puolesta puhumisesta oli kysymys silloin, kun Jeesus itse oli maan päällä ja puhui myrskylle ja viikunapuulle. Hän julisti näihin tilanteisiin Jumalan käskyn.

Jumalan puolesta, Hänen asemestaan, Hänen äänenään maan päällä ovat puhuneet myös profeetat.

Dutch Sheets selventää Jumalan puolesta puhumista seuraavasti kirjassaan Intercessory Prayer ('Esirukous'):

"Katsotaan joitakin Raamatun esimerkkejä siitä, kuinka profeetalliset sanat ovat edeltäneet Jumalan toimintaa. Jer. 6:18-19:ssä Jeremia profetoi ja sanoi: "Sentähden kuulkaa, te kansat, ja tiedä, seurakunta, mitä heille on tapahtuva. Kuule, maa!" Samoin luvussa 22:29 hän jälleen profetoi ja sanoi: "Maa, maa, maa! Kuule Herran sana!"

Moni varmasti pitäisi minua täysin järjettömänä, jos astuisin ulos talostani ja sanoisin: "Koko maa, kuule minua nyt! Ja kaikki kansat, puhun nyt teille!" Mutta juuri tämän Jeremia teki. Se oli profeetallinen julistus, joka ei luonnollisessa maailmassa olisi ollut ymmärrettävä.

Meidän omat sanamme eivät saisi aikaan mitään. Mutta näissä tapauksissa olikin kysymys Jumalan puolesta puhumisesta, puhumisesta hänen sijastaan, ja siksi tämä profeetallinen julistus vapautti Hänen voimansa toimimaan. Eikö tämä ole juuri sitä samaa, mitä tapahtuu julistaessamme evankeliumia, joka on Jumalan voima pelastukseksi? (Ks. Room. 1:16)


Miika 1:2:ssa profeetta sanoi: "Kuulkaa, kaikki kansat; ota korviisi, maa, ja kaikki, mitä maassa on." Eikö mielestäsi olisikin outoa, jos sinun pitäisi nyt sanoa: "Oi maa ja kaikki mitä on maan päällä, Jumala haluaa minun puhuvan teille. Kuunteletteko?" Miika kuitenkin teki näin.

On ilmeistä, ettei koko maa kuullut hänen ääntään... kuten myrskykään ei kuullut Jeesuksen ääntä, kun hän käski sitä laantumaan, tai kuten viikunapuukaan ei kuullut Jeesuksen käskyä kuivua. Kysymyksessä ei olekaan se, kuuliko kukaan tai mikään näitä sanoja. Se, mikä asiassa on keskeistä ymmärtää, on Pyhän Hengen vaikuttama julistus, joka vapauttaa Jumalan voiman eri tilanteisiin.


"Toinen esimerkki profeetallisesta julistuksesta on Hesekiel kuivien luiden laaksossa (Hes. 37:1-14). Jumala sanoi profeetalle: 

"Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana." Voimme kuvitella, mitä Hesekiel ajatteli. "Sano luille? Jumala, jos Sinä haluat, että näille luille sanotaan jotakin, mikset Sinä yksinkertaisesti sano sitä?" Hesekiel kuitenkin totteli ja sanoi: "Oi kuivat luut, kuulkaa Herran sana!" Ja ne kuulivat! Kuului humahdus, luut lähestyivät toisiaan, ja niiden ylle kasvoi liha."


Kun Pietari käski kuollutta Tabitaa heräämään henkiin, kuuliko tämä Pietarin äänen? Ei. 


Myöskään kuolleet luut eivät Hesekielin ennusnäyssä kuulleet sanoja, jotka Jumala käski hänen sanoa.

Jumalan edustajina niin Pietari kuin Hesekiel sanoivat Hänen puolestaan toimeenpanevan käskysanan, joka oli Hänen tahtonsa ja suunnitelmansa mukainen.

Meillä Jeesuksen edustajina ei ole valtuuksia käskeä Jumalaa tai Jumalan Henkeä, jotta Hän toimisi jossakin tilanteessa tietyllä tavalla. 


Mutta voimme Pietarin ja Paavalin lailla puhua Hänen puolestaan ja Hänen tahtonsa mukaisesti niissä rajoissa, joihin Hän on antanut seuraajilleen valtuudet.

Näin me esirukoilijoina ja Jumalan edustajina toimeenpanemme Hänen tahtoaan.

 

Sekä esirukous että Jumalan puolesta puhuminen Jeesuksen nimessä perustuvat samalle Jumalan säätämykselle ja luomisjärjestykselle: Hän toimii maan päällä yhteistyössä ihmisen kanssa. 


Siksi Jumala kutsuu ja asettaa ihmisiä pyytämään asioita, lausumaan hänen sanojaan, toimeenpanemaan toimillaan Hänen tahtoaan (esim. Mooseksen oli ojennettava sauvansa meren yli, jotta Jumalan ihme, meren jakaminen, tulisi toimeenpannuksi.)

Tabitan tapauksessa ilmenivät sekä esirukous että Jumalan tahdon mukainen julistus, eli Jeesuksen nimessä toimimisen kaksi suuntaa: Pietari ensin polvistui ja rukoili Herraa (kääntyi Isän puoleen Jeesuksen nimessä), minkä jälkeen hän käski kuollutta heräämään henkiin (kääntyi maailman puoleen Jeesuksen edustajana).

Sekä esirukous että Jeesuksen nimessä puhuminen ja toimiminen liittyvät Isä meidän -rukouksen kohtiin "Tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa". 

Näin sanoen rukoilija samalla kertaa sekä rukoilee Jumalaa että kutsuu ja julistaa Hänen jo saatua voittoaan toteutettavaksi maan päällä.
 

"Jos tulee rukoilla Isää Jeesuksen nimessä, voinko sitten rukoilla Jeesusta?" 

Joku ehkä kysyy: Jos tulee rukoilla Isää Jeesuksen nimessä, voiko Jeesusta itseään rukoilla?
 
Totta kai voimme puhutella ja rukoilla Jeesusta, joka on jumaluuden yksi persoona ja välimiehemme.
 
Jeesus on yhdistävä linkki, mutta samalla enemmän kuin vain linkki. 
 
Evankeliumit kertovat juuri Jeesuksen kohtaamisesta ja kommunikoinnista Hänen kanssaan. 


Kolmiyhteisen Jumalan toiminnassa ovat kaikki kolme persoonaa mukana. 
”Koko Jumala” kuulee, ”koko Jumala" vastaa.

 
Joh 16:23:ssa on Jeesuksen sanat: 
"Jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni."  
 
Joh. 14:13:ssa, kaksi lukua aikaisemmin, Jeesus sanoo saman asian toisesta näkökulmasta: "ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 

Varmaankin joku myös pohtii: ”Entä voiko Pyhää Henkeä rukoilla?” 

Periaatteessa kyllä, samasta syystä - Pyhä Henki on yksi Jumalan persoona. 

 

Raamatussa ei kuitenkaan ole ainuttakaan esimerkkiä Pyhän Hengen rukoilemisesta. 

Sen sijaan Raamattu opettaa, että juuri Pyhä Henki auttaa ja ohjaa meitä rukoilemaan.

”Emme itse tiedä, kuinka tulee rukoilla, mutta Pyhä  Henki rukoilee puolestamme sanomattomin huokauksin.” (Room. 8:26)

 

Eli Pyhän Hengen rooli on olla rukouksen mahdollistaja, ei rukouksen ja puhuttelun kohde.
 
Jos jossain tilanteessa kuulee rukoiltavan Pyhää Henkeä, lähes poikkeuksetta rukous koskee sitä, että Pyhä Henki tekisi juuri tätä:  ohjaisi, auttaisi rukoilemaan, kirkastaisi Jeesusta.
 
Kukaan tuskin rukoilee: ”Pyhä Henki, pelasta se ja se henkilö”.

> Etusivulle​

"JEESUKSEN NIMESSÄ" -ILMAISU RAAMATUSSA
RUKOILIJAN ASEMA JA RUKOUKSEN SISÄLTÖ
KÄÄNTYMISTÄ ISÄN PUOLEEN JA MAAILMAN PUOLEEN
Isän puoleen kääntyminen Jeesuksen nimessä
Maailman puoleen kääntyminen Jeesuksen edustajina
bottom of page