top of page

Rukous oman maan ja kansan puolesta

SISÄLTÖ:

 

Lue myös: Miten ..... voi soveltaa oman maan puolesta rukoilemiseen


 

 
Rukous — keino vaikuttaa ajan henkeen ja kansakunnan hengelliseen ilmapiiriin

Hengelliset linnakkeet
— ihmisten ajattelumallien ja pimeyden henkivaltojen yhteisvaikutus

Eri maiden ilmapiirissä ja “ajan hengessä” voi nähdä ajatusmalleja ja suuntauksia, joille on tyypillistä se, että ne vaikuttavat laajasti kautta erilaisten elämänalueiden ja ihmisryhmien. Nämä suuntaukset syventävät ihmisten vieraantumista Jumalan sanan mukaisesta ajattelusta ja vievät heitä yhä etäämmälle Jumalan valtakunnan ilmapiiristä — vanhurskaudesta, rauhasta ja ilosta Pyhässä Hengessä.

 

Paavali puhuu 2 Korinttolaiskirjeen 10 luvussa “linnoitusten, järjen päätelmien, Jumalan tuntemista vastaan nostettujen varustusten hajottamisesta ja ajatusten vangitsemisesta Kristuksen kuuliaisuuteen”.

Nämä hengelliset varustukset ovat ideologisia linnakkeita ja ajatusmalleja eri alueilla elävien ihmisten mielissä. Ne sekä estävät evankeliumin ymmärtämistä ja vastaanottoa että syventävät vieraantuneisuutta Jumalasta.

 

Nämä varustukset ovat näkymättömiä ajatus- ja valtarakenteita, joissa yhdistyvät ihmisen tahto ja pimeyden henkivaltojen toiminta.

 

Ne ovat "tukikohtia", joita demonit voivat käyttää hyväkseen ja joista käsin ne voivat toimia. Hengelliset linnakkeet eivät siis itsessään ole demoneita.(George Otis Jr., Informed Intercession; Strongholds of the 10/40 Window.)

 

Hengen alueen ilmiöihin voi vaikuttaa hengen alueen toiminnalla — rukouksella

Ajatusmalleissa on aina kysymys ihmisen ymmärryksestä ja tahdosta, mutta koska niissä myös on kysymys hengellisistä ilmiöistä, niihin ei voi vaikuttaa ja vastata tehokkaasti ilman hengen alueella tapahtuvaa toimintaa — rukousta.

“Rukous on hengellistä toimintaa. Siinä on kokonaan kysymys hengen alueen asioista ja voimista."

 

"Rukouksellaan ihminen, ruumiissa asuva hengellinen olento, suuntaa Jeesuksen Kristuksen saavuttaman voiton voimaa ihmisten vapauttamiseen pahuuden henkiolentojen vallasta ja kontrollista.” S.D. Gordon

Voimme vaikuttaa maamme henkiseen ja hengelliseen tilaan, ajan henkeen ja hengelliseen ilmastoon, rukoilemalla tänne Jumalan vaikutuksen ilmapiiriä, jossa pimeyden henkivaltojen on vaikeampi toimia.

 

Rukouksillamme hajotamme niitä monenlaisia järjen päätelmiä ja varustuksia, joita ihmisten mielissä on nostettu Jumalan tuntemista vastaan ja joita vihollinen voi käyttää hyväkseen linnoituksinaan pitääkseen ihmiset erossa Jumalasta.

Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. 2 Kor. 10:3-5

Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on. Room. 10:1-2

Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä. Apt. 28:27

Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. 2 Kor 4:3,4

Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä, mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. 2 Kor. 3:14-16

Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja sen on jo nyt maailmassa. 1 Joh. 4:49

Kun uskovat rukoilevat, Jumala voi muuttaa ajan hengen ja vaikuttaa ihmisten mielissä, Hän voi antaa hengellisen virvoituksen. Rukouksillamme sanomme: "Tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa." Matt. 7:10

Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen, teille ennalta valitsemansa Voidellun. Apt 3:19-20

Kun Herra on huuhtonut pois Siionin tyttärien lian ja poistanut Jerusalemista sen verivelan oikeuden hengellä, puhdistavalla hengelläJes. 4:4

Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Sak. 12:10

Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, 
mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. 2 Aik. 7:13-14

Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni ja elämään niiden mukaan. Te saatte asua maassa, jonka minä olen isillenne antanut, te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Hes. 36:26-28

Herra voi antaa valtakuntansa ilmapiirin ja mielenlaadun yksittäisten ihmisten elämään, ihmisryhmiin ja kansakuntiin.

Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Iloitkoot ja riemuitkoot, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Ps. 67:3-5

Olkoon Jumalan nimi kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on viisaus ja voima. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien, hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaanDan 2:20-21

Ja kun hän käänsi selkänsä lähteäksensä Samuelin luota, muutti Jumala hänen sydämensä. 1 Sam. 10:9

Ilmoittakaa herrallenne tämä Jumalan sana: "Älä säikähdä, vaikka olet kuullut, miten Assyrian kuninkaan käskyläiset ovat herjanneet minua. Odota, niin minä annan hänelle toisen mielen" 2 Kun. 19:7

Herra antoi Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylipappi Josualle, Josadakin pojalle, sekä kansalle alttiin mielen, niin että he kokoontuivat rakentamaan Herran Sebaotin, Jumalansa temppeliä. Hagg. 1:14

Esimerkkirukouksia

Seuraavissa esimerkkirukouksissa on ajatuksia, rukousaiheita ja raamatunpaikkoja, joita voi käyttää seurakunnan yhteisessä rukouksessa, kun keskitytään rukoilemaan oman maan puolesta.

 

Pitemmät rukoukset voi seurakunnanssa toteuttaa esimerkiksi niin, että kullekin halukkaalle jaetaan lappu, jossa on yksi kohta ja jonka voi lukea tai tuoda esiin omin sanoin. Näin kaikki pääsevät mukaan eikä rukous luo yksitoikkoista vaikutelmaa kuulijoille.

Rukoiltaessa eri asioiden puolesta voidaan lukea myös raamatunkohdat. 

Eri aihepiirien puolesta rukoilemisen voi myös jakaa usealle eri viikolle, niin että yhdessä rukouskokouksessa rukoillaan yhden asian puolesta.

Rukous Suomen johtajien ja päättäjien puolesta

Voimme vaikuttaa maamme henkiseen ja hengelliseen tilaan rukoilemalla vallanpitäjien ja yhteiskunnallisten ja mielipidevaikuttajien puolesta, jotta he palvelisivat toiminnallaan Jumalan suunnitelmia ja tarkoitusperiä.

1. Maan johtajat, päättäjät, lainsäätäjät ja vaikuttajat eri tasoilla 

Herra, pyydämme maahamme tervehenkisiä johtajia, jotka pitävät voimassa lakia ja oikeutta, että saisimme viettää tyyntä ja rauhallista, kaikin tavoin Sinulle mieluista elämää.

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. 1 Tim. 2:1-2

Kiitetty olkoon Herra, joka... on asettanut sinut kuninkaaksi pitämään voimassa lakia ja oikeutta. 1 Kun 10:9

Anna kansamme johtajille, päättäjille ja vaikuttajille ymmärtäväinen sydän, että he osaisivat hallita kansaa oikeamielisesti ja erottaisivat hyvän pahasta. 


Anna heille nöyryyttä, herätä heitä rukoilemaan ja pyytämään Sinulta viisautta ja johdatusta päätöksentekoon.

Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa. 1 Kun. 3:7

Ohjaa heidät tekemään sitä, mikä on oikein.

Herra on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupetta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Miika 6:8

Avaa heidän ymmärryksensä näkemään, että vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Snl 14:34

Auta päättäjiä ja vallanpitäjiä kaikilla tasoilla toimimaan oikeidenmukaisesti ja rehellisesti.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi, opeta oikeamielisyys hallitsijalle! Ps. 72:1

Valaise johtajille ja päättäjille tahtosi, ja johdata heitä totuuden tuntemiseen.

 

Anna kunnioitus Raamattua kohtaan, anna Raamattuun pohjautuva ihmis- ja perhekäsitys. 


Auta, etteivät he mukautuisi väärään. Anna heille viisautta nähdä ajan hengen vaarat.


Auta, etteivät he saattaisi Suomen kansaa osallisiksi muiden kansojen synteihin.

Auta, etteivät he rohkaisisi päätöksillään, lausunnoillaan ja esimerkillään luopumusta ja Sinun sanasi vastaista elämää.

Mietittyään asiaa kuningas teetti kaksi kultaista vasikkaa ja sanoi: "Katso, Israel, tässä on sinun jumalasi." Ja hän pystytti toisen Beeteliin ja toisen hän asetti Daaniin. Ja tämä koitui synniksi. Ja kansa kulki sen toisen kuvan luo Daaniin saakka. Hän rakensi myös uhrikukkulatemppeleitä ja teki kansan keskuudesta papeiksi kaikenlaisia miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä. 1 Kun 12:28-31

Herätä kansassamme ja sen päättäjissä Sinun mielesi mukainen murhe, joka tuo parannuksen. Anna kansallemme ylpeän mielen tilalle nöyryys ja synnintunto.

Jumalan mieleinen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. 2 Kor 7:10

Kansa itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Neh. 8:9

Ja te vielä pöykeilette, vaikka teillä olisi olut syytä surra. 1 Kor 5:2

 

Anna päättäjien ja vaikuttajien uskoa Sinuun ja pitää Sinut pyhänä kansan edessä. Anna tälle kansalle jälleen käsitys pyhästä.

Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: Te ette uskoneet minuun, ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä. Sen tähden te ette saa johtaa tätä kansaa siihen maahan, jonka minä sille annan. 4 Moos. 19-20

He jälleen pitävät pyhänä minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin pyhän ja vapisevat kunnioituksesta Israelin Jumalan edessä. Jes. 29:23

Varjele tämän maan vallanpitäjiä vallasta sokaistumiselta, itsensä korottamiselta muiden yläpuolelle ja vallan väärinkäytöltä. 

Päivien kuluttua umpeen minä, Nebukadnessar, nostin silmäni kohti taivasta ja sain ymmärrykseni takaisin, ja minä kiitin Korkeinta ja ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää ikuisesti: "Totisesti, hänen valtansa on ikuinen valta ja hänen valtakuntansa pysyy polvesta polveen!" Dan. 4:31


 

2. Oikeuslaitos


Herra, vaikuta, ettei tässä maassa syyllistä julisteta syyttömäksi, eikä uhrista tuli syyllistä. Vaikuta, ettei oikeutta vääristetä.

Asettakaa heimojanne varten tuomareita ja kirjureita kaikkiin kaupunkeihin... Heidän tulee tuomita kansaa oikeudenmukaisesti. Älkää vääristäkö oikeutta älkääkä olko puolueellisia. Älkää ottako lahjuksia, sillä lahjus sokaisee viisaankin ja vääristää niiden asian, jotka ovat oikeassa. Olkaa, rehellisiä, noudattakaa oikeudenmukaisuutta. 5 Moos. 16:18-20

Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus. Snl. 17:15


Ei ole oikein pitää syyllisen puolta ja sortaa syytöntä oikeudessa. Snl 18:5

Tehkää, mitä oikeus ja vanhurskaus vaativat! Pelastakaa riistetty riistäjän käsistä. Älkää sortako muukalaisia, orpoja ja leskiä, älkää tehkö vääryyttä kenellekäään. Jer. 22:3

Milloin pahaa tekoa ei pian seuraa rangaistus, ihmiset rohkaistuvat pahantekoon. Saarn. 8:11

 

3. Koululaitos

 

Anna tervehenkisiä koulujen johtajia ja opettajia.

Anna koulun välittää selkeitä ohjeita lapsille ja nuorille, anna ymmärrys oikeasta ja väärästä. Anna lasten saada oikeaa tietoa.


Anna opetusta, joka ohjaa lapset heti oikealle tielle, niin etteivät he vanhanakaan siltä poikkea. Snl 22:6

 

 

4. Kulttuurin ja median vaikuttajat

Anna kulttuurin ja median vaikuttajiksi ihmisiä, jotka tuovat esiin kaikkea, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. (Fil. 4:8)

Vapauta väärän ja synnin ihannoinnista, älköön häpeällisiä asioita pidettäkö kunniakkaina. (Fil. 3:9)

Älköön tyhmyyttä korotettako korkealle. (Saarn. 10:6)


 

5. Hengelliset vaikuttajat (kirkkokuntien ja uskontojen johtajat ja vaikuttajat)

Varjele Suomea epäjumalanpalvelukselta ja kristillisten arvojensa ja perinteidensä hylkäämiseltä. (1 Joh. 5:21)

Anna kirkkokuntien johtoon henkilöitä, joilla on henkilökohtainen usko ja Raamatun Sanan kunnioitus.

 

Anna kansan hengellisten opettajien ymmärtää, että jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. (Joh. 3:3,10)

Auta, että hengelliset johtajat pitäisivät vanhurskautta voimassa (Hebr. 11.33 ) ja opastaisivat monia vanhurskauteen (Sak. 12:3)

Auta, etteivät he mukautuisi tämän maailmanajan mukaan, vaan tutkisivat, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. (Room 12:2)

Auta, että he kuulisivat, mitä Henki seurakunnille sanoo. (Ilm. 3:22)


Rukous Suomen puolesta
Jumalan armon jatkumiseksi isänmaassamme

Kiitos hyvästä isänmaastamme ja Jumalan siunauksista

Herra, Sinä olet kuningasten Kuningas ja olet säätänyt ihmisten elämän ja asumisen ajat ja rajat. (Apt. 17:26)

Kiitämme Sinua kotimaastamme, jonka olet meille antanut. Kiitämme siitä, että kun kansamme vapaus oli uhattuna ja käännyimme rukouksessa puoleesi.

 

Sinä olet siunannut meitä kaikella ulkonaisella hyvällä ja antanut meille mahdollisuuden palvella Sinua vapaasti. Olet antanut meille mahdollisuudet koulutukseen, terveyteen ja turvattuun ja sisältörikkaaseen elämään. Olemme kansana saaneet nauttia yltäkylläisesti Sinun siunauksistasi. (Neh. 9:25) 

Tulemme nyt eteesi yhdessä seurakuntana ja tämän kansakunnan jäseninä pyytämään anteeksiantoasi ja armoasi ja rukoilemaan Sinun valtakuntasi ja tahtosi tuloa kansamme keskuuteen.

Uskomme, että Sinä, kaikkivaltias Isä ja kärsivällinen, armollinen Jumala, nytkin annat armosi, kun Sinun kansasi rukoilee ja tekee parannuksen.

Synnintunnustus

Tunnustamme edessäsi, että vaikka kansakunnallamme on oma, vauras isänmaa ja kaikki se hyvä, minkä olet meille lahjoittanut, emme ole kansana palvelleet Sinua emmekä luopuneet pahoista teoistamme. (Neh. 9:35)

Olemme olleet ylimielisiä ja niskoittelevia. Emme ole totelleet käskyjäsi, vaan olemme kieltäytyneet kuulemasta emmekä ole muistaneet tekojasi, joilla olet kansaamme auttanut. (Neh. 9:17)

Olemme tehneet väärin, olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet sinua vastaan, kapinoineet ja poikenneet sinun käskyistäsi ja laeistasi. (Dan. 9:5)

Olemme halveksineet Sinun hyvyyttäsi ja kärsivällisyyttäsi, jolla olet halunnut vetää tätä kansaa puoleesi. (Room. 2:4)

Olemme kansakuntana vaihtaneet Sinun totuutesi valheeseen. (Room. 1:25)

Olemme kiittämättöminä rakastaneet itseämme, rahaa ja nautintoja enemmän kuin Sinua. (2 Tim. 3:2-4)

Olemme sallineet väkivallan, petollisuuden, rehentelyn ja häpeällisen puheen saada sijaa keskuudessamme (2 Tim. 3:2-4). 

Kansamme mieli on maallisiin asioihin, ja sen kunniana on sen häpeä. (Fil 3:19) Kansamme ei ole edes yrittänyt parantaa suhdettaan Sinuun.

(Dan. 9:13)

Emme ole arvostaneet Sinun kirjoitetun ja julistetun Sanasi runsautta, joka meillä on tässä maassa. Sen sijaan, että me, joilla on tieto, palvelisimme Sinua, elävää Jumalaa, keskuudessamme on käännytty palvelemaan epäjumalia (1 Tess. 1:9) Olemme tietoisesti tehneet Sanaasi vastaan. 

Olemme seurakuntana tehneet sen synnin, ettemme ole rukoilleet riittävästi kansamme puolesta (1 Sam.12:23).


Anteeksipyyntö ja vetoaminen Jumalan armollisuuteen

Herra, anna anteeksi, että olemme kansana unohtaneet Sinun armosi emmekä ole kunnioittaneet Sinua.


Anna anteeksi tämän kansan pahat teot ja synnit (2 Moos. 34:9) 
Anna anteeksi yhteiset, kansalliset syntimme, ja anna meille anteeksi yksilöinä.

Vetoamme Sinun tähänastiseen uskollisuuteesi ja armollisuuteesi.  Sinä olet olet ollut uskollinen ja armollinen kansallisesta luopumuksestamme huolimatta.


Sinä olet tähän asti antanut anteeksi, koska olet armollinen ja laupias Jumala, olet ollut kärsivällinen ja Sinun hyvyytesi on ollut suuri. Sinä olet ollut uskollinen, vaikka me olemme rikkoneet Sinua vastaan.

 

He eivät tahtoneet totella eivätkä muistaneet ihmeellisiä tekoja, jotka sinä olit heille tehnyt, vaan olivat niskureita ja valitsivat uppiniskaisuudessaan johtajan palatakseen takaisin orjuuteensa. Mutta sinä olet anteeksiantava Jumala, armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa: sinä et heitä hyljännyt.  (Neh. 9:17) 
 

Sinä, Herra, meidän Jumalamme, voit armossasi edelleen antaa meille anteeksi, vaikka olemme luopuneet sinusta emmekä ole kuunnelleet sinun ääntäsi emmekä vaeltaneet sinun sanasi mukaan. (Dan 9:9-10)

Vetoamme siihen, mitä Sinun sanassasi sanotaan: Sinä et tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. (2 Piet. 3:9) 


Sinä haluat osoittaa armoa, sinä haluat ottaa vastaan ja armahtaa ne, jotka ovat rikkoneet ja eksyneet pois.

Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa  (Hes. 34:16) 


Sinä olet laupias ja anteeksiantava (Jaak. 5:11)


Sinä sanot sanassasi, että vaikka meidän syntimme ovat veriruskeat, ne voivat tulla lumivalkoisiksi. (Jes. 1:18)

Suo meille kansakuntana tämä armo.


Sinun sanasi vakuuttaa, että kun tunnustamme syntimme ja vaellamme valossa, ei ole syntiä, jota Jeesuksen Kristuksen veri ei voisi puhdistaa.(1 Joh. 1:7,9). 

Suo, ettei Jeesuksen uhri jäisi turhaksi yhdenkään suomalaisen kohdalla. Anna tälle kansalle aikaa, jotta ihmiset voivat tulla parannukseen ja Jeesuksen Golgatan työ tulisi toimeenpannuksi mahdollisimman monen kohdalla.


Anna anteeksi sielujen ja valtakuntasi työn tähden.

 

Suo rauhan jatkua maassamme ja suo meidän edelleen tehdä ja tukea monenlaista lähetys- ja avustustyötä tästä maasta käsin. Älä ota meiltä pois siunaustasi, vaan anna meille edelleen kaikkea armoa, että meillä aina olisi kaikkea, mitä tarvitsemme, ja voisimme tehdä runsaasti kaikkea hyvää niille, jotka ovat tästä avusta riippuvaisia. (2 Kor. 9:8)

Uskomme, että Sinulla on vielä paljon kansaa tässä maassa. (Apt. 18:10)

Anna Suomen kansan kääntyä puoleesi, vedä ihmisiä Kristuksen luo, sillä ei kukaan voi tulla Jeesuksen luo, ellet Sinä, Isä, heitä vedä (Joh. 6:44). 

Auta seurakunnallesi tuomaan selkeäsi esiin evankeliumin totuutta

Tulkoon meidän osaksemme Sinun laupeutesi, Herra, meidän Jumalamme. (Ps. 90:17). Amen. 

 

> Etusivulle

Rukous - keino vaikuttaa hengelliseen ilmapiiriin
Esimerkkirukouksia
Rukous Suomen johtajien ja päättäjien puolesta
Rukous Suomen puolesta
bottom of page