top of page

Yhteinen rukous, osa 1

SISÄLTÖ:

​OHEISMATERIAALIT:

Lähteet:

- Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, 1990 USA.
- Peter Wagner, Churches that Pray (Venäl. käännös "Cerkvy kotorye moljatsja", 1999 Pietari)
- Dutch Sheets, Watchman Prayer, Regal Books, 2000 USA.
- George Otis Jr., Informed Intercession, Renew Books, 1999 USA.
- Tom White, Breaking Strongholds. How Spiritual Warfare Sets Captives Free. USA 1993.
- Judson Cornwall, Let Us Praise, USA 1973.

 
Yhteisen rukouksen siunauksia

Jumalan suunnitelma on, että Hänen omansa kokoontuessaan yhteen

 • kokisivat kristittyjen yhteyttä,

 • tulisivat ravituiksi hengellisesti ja kasvaisivat uskossa,

 • mutta sen lisäksi myös yhteisen rukouksen kautta toteuttaisivat Hänen tarkoitusperiään ja tehtäviään.

Yhteinen rukous on uskovien yhteyden voimakkain ilmenemismuoto. 


Yhteinen rukous ei korvaa yksityistä rukousta, vaan rakentuu sen perustalle. (Wesley Duewel)

Mitä yhteinen rukous saa aikaan?

1. Yhteisen rukouksen kautta on saatu suuria rukousvastauksia. 

 

2. Rukouksen henki vahvistuu.

Rukousvastausten lisäksi yhteinen rukous tuo aina hengellistä hyötyä ja siunausta rukoilijoille itselleen. Rukous sytyttää rukousta. 


"Mikään ei synnytä rukouksen henkeä niin tehokkaasti kuin rukoileminen yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jolla on tämä henki." (Charles Finney)

Voittavaa rukousta opitaan paitsi käyttämällä siihen paljon aikaa yksityisesti, myös rukoilemalla yhdessä voimakkaiden rukoilijoiden kanssa.

Yhteinen rukous synnyttää ilmapiirin, jossa on usein vapaampi ja helpompi rukoilla kuin yksin.

3. Keskinäinen rakkaus ja yhteys vahvistuvat.

Mitä enemmän uskovat rukoilevat yhdessä, sitä enemmän he oppivat ymmärtämään toisiaan, jakamaan kokemuksiaan ja kuormiaan.

 
"Mikään ei liitä kristittyjen sydämiä tehokkaammin toisiinsa kuin yhdessä rukoileminen." (Charles Finney)

4. Usko vahvistuu

Kun kuulet toisten rukoilevan yhteisten asioiden puolesta, omakin uskosi vahvistuu heidän uskostaan. Toisten rukoukset kannustavat sinuakin olemaan kestävä rukouksessa. 

 

Kun toiset sanovat "amen" sinun rukoukseesi ja sinä sanot "amen" heidän rukoukseensä, yhteinen uskonne kasvaa.


5. Hengellinen voima kasvaa.

Kun rukoilemme yhdessä, into ja rohkeus uskonelämässä kasvavat.


Toisten palava Jumalan etsiminen kannustaa itseäsikin, ja myös sinä voit olla rohkaisemassa muita ja sytyttämässä tulta.

Yhteisen rukouksen perusta: 
keskinäinen sopiminen

Jeesuksen lupaus 

Jeesus sanoi: "Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa." (Matt. 18:19)

Tämä lupaus on erittäin laaja ja koskee "mitä tahansa" asiaa - rajoituksena tietysti se, että asian on oltava sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa.

Lupaus koskee kaikkkea, mitä sisältyy käytännön elämään ja palvelutyöhön.

 

Jeesus mainitsee sanat "maan päällä" antaen tämän lupauksen meille, jotka elämme elämäämme täällä maailmassa ja haluamme Jumalan valtakunnan leviävän.

Lupaus koskee kaikkia Jeesukseen uskovia.

Hänen sanoistaan ilmenee myös, että tarvitaan sopimista ja sopusointua rukoilijoiden välillä. 

Jeesus antoi sopimukseen perustuvalle rukoukselle erittäin korkean arvon. (Wesley Duewel). 

Miten käytännössä sovitaan rukoilemisesta?

 

Seuraavassa on esitetty askeleita, jotka auttavat rukousasiasta sopimisessa. Ennen kuin varsinaisesti päästään lopulliseen varmuuteen siitä, millaisesta rukouksesta yhdessä sovitaan, on usein ensin yhdessä valmistauduttava ja etsittävä Jumalan tahtoa. Tällainen lähestymistapa sopii erityisesti yhteisiin rukousprojekteihin, jotka saattavat vaatia pitemmän ajan. (Perustuu Wesley Duewelin kirjaan.)

1. Sopikaa siitä, mitä tarkalleen rukoilette

 

Keskustelkaa ja sopikaa siitä, mikä tarkalleen on tarve, jonka puolesta haluatte rukoilla.

Mitä selkeämmin kaikki rukoilijat ymmärtävät ongelman, sitä helpompi on yhdessä rukoilla asian puolesta. Pyrkikää näkemään asia Jumalan ja Hänen tarkoitusperiensä näkökulmasta ilman omia toiveita tai mielipiteitä.

Wesley Duewel toteaa:

"Joku saattaa esim. pyytää minua kanssaan rukoilemaan sairaalle sukulaiselle ihmeparantumista, kun itselläni saattaa olla se tuntuma, että voin rukoilla hänelle vain voimia ja lohdutusta. Jos minulla on eri käsitys siitä, mitä rukoillaan, kerron, miten itse koen asian. Jos toinen hyväksyy tämän rukouksen, olen valmis rukoilemaan. On hyvä rukoilla asian puolesta välittömästi, ettei se unohdu tai ettei rukousaiheita pääse kertymään liikaa."

2. Sopikaa, että annatte Jumalalle täyden vapauden toimia.

Tunnustakaa keskenänne, että Jumalan tiet ovat korkeampia kuin teidän tienne ja että Jumalalla saattaa olla varattuna parempi ratkaisu kuin mitä olette itse ajatelleet. 

Tunnustakaa myös, että Jumala tietää parhaan ja täydellisen ajoituksen toiminnalleen.

 

"Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. - Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella." Jes 55:8-9 

3. Sopikaa, että etsitte Jumalan tahtoa ja annatte Hänen ilmaista sen.

Jotkut asiat ovat aina Jumalan tahto, esim. syntisten pelastuminen. Mutta Hänen tahtonsa ei ehkä ole esim. antaa jollekulle tiettyä työpaikkaa tiettynä ajankohtana tai johtaa tätä tiettyyn tehtävään seurakunnassa. Tämä henkilö on ehkä joutunut Jumalan tahdon ulkopuolelle, tai Jumalalla on varattuna häntä varten jotain parempaa myöhemmin.

 

Rukoillessanne yhdessä Jumalan tahto voi kirkastua teille ja saatte varmuuden siitä, millaisesta rukouksesta teidän tulee sopia kyseessä olevan asian kohdalla.

4. Sopikaa, mihin Jumalan lupaukseen ja raamatunpaikkaan yhdessä vetoatte.

Pyrkikää syvään, yhteiseen varmuuteen siitä, että tämä raamatunpaikka on selvästi Jumalan sana tilanteeseen, jonka puolesta rukoilette.

5. Päättäkää yhdessä rukoilla Jumalan vastausta hellittämättä, kaikin voimin.

 

Miettikää, onko tämä rukousaihe teille kaikille niin tärkeä, että päätettyänne rukoilla sen puolesta olette valmiita jatkamaan voittoon asti, miten kauan se kestäisikin. Sopikaa siitä, että rukoilette niin kauan, että vastaus tulee tai saatte varmuuden siitä, että asiassa on saatu voitto ja näkyvät seuraukset siitä ovat tulossa.

6. Sopikaa, että olette valmiita ottamaan kuuliaisuuden askelia, joita rukouksen edistyessä saattaa tulla esiin.

 

Rukousvastauksen saaminen saattaa edellyttää jonkin esteen poistamista tai jotakin, mitä teidän tai rukousaiheena olevan henkilön tulee tehdä.

7. Sopikaa, että annatte Jumalalle kaiken kunnian.

 

Oman, asiasta sopivan piirinne ulkopuolella olevien henkilöiden ei tarvitse tietää rukousprojektistanne. Rukouksen kohteena olevan henkilön itsensä on usein tärkeää tietää, että hänen puolestaan rukoillaan, mutta yleensä on parempi olla puhumatta asiasta laajemmin. Älkää antako minkään itsekkään motiivin vaikuttaa rukoukseenne.

Sopimusrukouksessa voi rukoilla tähän tapaan:

 

Isä, tulemme yhdessä Sinun eteesi Jeesuksen täytetyn työn perusteella. Kiitämme Sinua Jeesuksen lupauksesta Sanassasi: “Mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa”. 


Sanasi perustalla pyydämme Sinulta ystäväni kanssa yhteisestä sopimuksesta, että ............................................ Kiitos siitä, että vastaat rukoukseemme tahtosi mukaan. Amen.

Yhteisen rukouksen tarkoitus:

Miksi rukoillaan yhdessä?

Raamattu kehottaa: "Rukoilkaa toistenne puolesta."  Jaak 5:16

Kukaan tässä maailmassa ei voisi tehdä minulle parempaa ja rakastavampaa tekoa kuin rukoilla puolestani." (Charles Spurgeon)

 

“Uskovina olemme enemmän kuin veljiä, olemme saman ruumiin jäseniä.
Niin maailmanlaajuisessa kuin paikallisseurakunnassa jokainen jäsen vaikuttaa kokonaisuuteen ja edistää seurakuntaruumiin hyvää tai huonoa vointia. Emme aina tiedosta, kuinka suuressa määrin Jumala on tehnyt meidät riippuvaisiksi toinen toisistamme. 


Seurakuntaruumiin yhteys toteutuu täydellisimmin silloin, kun Pyhän Hengen vaikutuksesta koko maailmanlaajuisesta seurakunnasta nousee Jumalan puoleen rukous koko maailmanlaajuisen seurakunnan puolesta.

Oman lähipiirimme ja seurakuntamme lisäksi esirukoustemme piiriin tulisi kuulua koko maailmanlaajuinen Kristuksen seurakunta ja sen tarpeet."
(Andrew Murray)


Yhteisellä rukouksella on useita eri tarkoituksia ja tehtäviä: 


1. Toisten kuormien kantaminen ja toinen toisemme siunaaminen


2. Voiman moninkertaistaminen, yhteiset rukousprojektit


3. Kollektiivisten askelten ottaminen hengen maailmassa: yhteinen parannuksenteko, herätykseen valmistautuminen, Hengen vuodatukseen valmistautuminen


4.Yhteinen ylistys ja kiitos

Näitä käsitellään alla tarkemmin.


Nämä neljä yhteisen rukouksen tehtävää ovat käytännössä rukouskokousten keskeisiä rakennuselementtejä. Kun nämä elementit ovat mukana, yhteenkokoontuneiden rukoilijoiden yhteisiä mahdollisuuksia voidaan täysipainoisesti käyttää kaikilta osin.

 

Esimerkiksi periaate voiman moninkertaistamisesta yhteisten rukousprojektien hyväksi ei toteudu täysipainoisesti, jos rukouskokouksessa rukoilijat pääasiassa rukoilevat itsekseen samaan tapaan ja samojen asioiden puolesta kuin yksityisissä rukoushetkissään — sillä erotuksella, että he ovat kaikki samassa paikassa.

Yhteisen rukouksen tarkoitus, 1:
Toisten kuormien kantaminen ja toinen toistemme siunaaminen

Esirukoukseen toisten puolesta sisältyy toisaalta avun ja vapautuksen rukoileminen heidän ongelmiinsa, toisaalta kaikkinaisen siunauksen pyytäminen heidän osakseen.

"Itkekää itkevien kanssa" (Room. 12:15)

"Kantakaa toistenne kuormia" (Gal. 6:2). 
 

Meidän tulee paitsi jakaa toistemme kuormat, myös kantaa ne pois. 

 

"Esirukous on toisen kuorman kantamista pois."

 

Uudessa testamentissa käytetään kahta kreikan sanaa merkityksessä 'kantaa'.

 

Ensimmäinen, anekhomai, tarkoittaa 'pitää pystyssä, kannattaa jotakin vasten' — samalla tavalla kuin tomaatinvarsi saa painolleen tukea kepistä. Samoin heikommat veljemme ja sisaremme, jotka ovat erilaisten elämäntilanteiden raskauttamia, voivat saada tukea meistä, kun asetumme heidän vierelleen ja meidän voimamme auttaa heitä kannattamaan taakkaansa.

Toinen, bastazo, tarkoittaa 'kannatella, nostaa tai kantaa', ja siihen sisältyy ajatus kuorman kantamisesta pois tai sen poistamisesta. Tätä sanaa käytetään Room. 15:1:ssä "Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi." ja Gal. 6:2:ssa. "Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain."

Kun toimimme Kristuksen edustajina hänen välittäjäntyössään ja toimimme esirukoilijana, emme pelkästään kannattele jonkun kuormaa, me kannamme sen pois ja autamme häntä pääsemään siitä eroon.  (Dutch Sheets).


Esirukoilija ei ole sijaiskärsijä

Ilmaisu "toisten kuormien kantaminen" on kuvannollinen eikä sitä voi rinnastaa tapaan, jolla Jeesus kantoi synnit ja sairaudet, ks. esim. Jes.53:4-6: "Hän kantoi meidän kipumme, otti taakaksen meidän sairautemme... Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen."

Tunnettujen rukouksesta kirjoittavien opettajien teoksissa korostetaan, että esirukoilija kantaessaan toisen henkilön kuormia ei ole "sijaiskärsijä", joka samaistuu tai asettuu toisen henkilön asemaan. (Esim. Rees Howellsin elämäkerrasta ilmenee, että vaikka hän olikin yksi historian kuuluisista ja tunnustetuista rukoilijoista, hän toisinaan harjoitti tällaista samaistumista antaakseen esim. toisten sairauksien siirtyä itseensä.)


Jeesus on kantanut synnit ja sairaudet, esirukoilija rukouksensa kautta vain jakaa Hänen työnsä tuottamaa siunausta. 

Vapautus toisten apuuntulon kautta

 

Joskus Jeesuksen tekemän liiton siunaukset pääsevät luoksemme sitä kautta, että veljemme ja sisaremme tulevat avuksemme. (Dutch Sheets)

Sheets kertoo esimerkin ystävistään, Jamaikan läheteistä Mike ja Pam Andersonista, joiden parivuotias poika Toby sairastui ja oli usean päivän korkeassa kuumeessa kuoleman rajalla. Mike soitti Sheetsille ja muutamalle muulle ystävälleen Yhdysvaltoihin ja kertoi rukoilleensa kaikin mahdollisin tavoin poikansa puolesta. Herra oli itse asiassa antanut hänen nähdä heikkouden hengen, joka piti Tobya otteessaan. Mike ja Pam eivät kuitenkaan olleet onnistuneet murtamaan tämän hengen valtaa huolimatta tuntikausien rukouksesta.


He olivat vahvoja, rukoilevia uskovia, jotka ymmärsivät hengellisen arvovallan periaatteet, eikä heillä ollut syntiä, joka olisi estänyt rukousvastauksen. Sheets toteaa, että on vaikea sanoa, mikseivät he yltäneet hengelliseen läpimurtoon rukoillessaan poikansa puolesta, mutta tapaus opetti kaikille mukaan tulleille esirukoilijoille jotakin toisten kuormien kantamisen periaatteesta.

Sheets kertoo: "Kun Mike soitti, minä ja kanssani olleet ihmiset rukoilimme, että Herra kohtaisi tätä sairasta lasta. Rukouksemme sisältö oli:

'Isä, salli meidän nyt toimia papillisessa välimiehen roolissa ja vahvistaa ja toimeenpanna Jeesuksen voitto tässä asiassa, jakaa tälle lapselle Jeesuksen aikaansaaman liiton siunauksia. 

Salli meidän yhdessä Jeesuksen kanssa asettua Tobyn viereen, ottaa kantaaksemme tämä hänen heikkoutensa ja kantaa se pois.
Isä, pyydämme tätä Jeesuksen nimessä, sen perusteella, kuka Hän on ja mitä Hän on tehnyt."

Sitten sidoimme saatanan voiman tämän lapsen elämästä — tietysti Jeesuksen nimessä, koska jaoimme eteenpäin Hänen voittonsa hedelmää. 


Mike soitti muutamaa tuntia myöhemmin ja kertoi kuumeen alkaneen laskea melkein heti hänen soitettuaan meille. Pian Toby voi jälleen hyvin ja pääsi sairaalasta pois. Kiitos Jumalalle! Kristuksen ruumis oli toiminut Herran tarkoittamalla tavalla ja kirkastanut Jeesusta.

Toinen toisemme siunaaminen

 

Kaikkivaltias Jumala jakaa liittonsa siunauksia meidän kauttamme. Juuri tähän liittyy esirukoilijantehtävämme. ​Meille on annettu valtuudet siunata toisiamme.

Me siunaamme teidät Herran nimessä" Ps. 129:8

Ja papit ja leeviläiset siunasivat kansan: ja heidän äänensä tuli kuulluksi, ja heidän rukouksensa tuli Herran pyhään asumukseen, taivaaseen. 2 Aik. 30:27

 

Siunaus voi olla yleis- tai erityisluontoinen.

"Siunaan sinua Jeesuksen nimessä" on yleisluontoinen siunaus.

"Siunaan sinua rauhalla, armolla, kärsivällisyydellä tai ilolla” on erityisluontoinen siunaus. 
Jeesuksen eniten käyttämä siunaus oli "rauha teille" (Matt. 28:9, Luuk 24:36, Joh. 20:19,21,26).

 

Paavali siunasi Korinton seurakuntaa sanoin: 

​"Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne." 2 Kor 13:13

Paavali ja hänen työtoverinsa rukoilivat jatkuvasti yhdessä seurakuntien puolesta siunaten seurakuntalaisia ja rukoillen heille hengellistä kasvua

 

Emme ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta,

että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen
ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Kol 1:9

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on (uusi käännös: kuinka kovaa taistelua käyn) teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen..." Kol 2:1

...Epafras, ... joka aina taistelee rukouksin teidän puolestanne, jotta pysyisitte lujina ja nuhteettomina ja vankkumatta noudattaisitte kaikessa Jumalan tahtoa. Kol 4:12

Yötä päivää me rukoilemme kaikesta sydämestämme, että pääsisimme tapaamaan teitä ja voisimme antaa teille sen, mitä uskostanne vielä puuttuu. 1 Tess. 3:10

Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, еttä meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. 2 Tess. 1:11

Paavali myös pyysi esirukousta itsensä ja työtovereidensa puolesta:

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen antamaan rakkauteen vedoten pyydän teitä, veljet, tukemaan minua taistelussani.
Rukoilkaa Jumalaa puolestani, että en Juudeassa joutuisi epäuskoisten käsiin ja että lahja, jonka vien Jerusalemiin, olisi pyhille mieluinen. Room. 15:30

Me luotamme siihen, että hän on pelastava meidät, kun tekin autatte meitä rukouksellanne. 2 Kor. 1:11

Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.
Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julistamiseen ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta. Kol 4:2

Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti, niin kuin minun tulee. Ef 6:20

Veljet, rukoilkaa meidän puolestamme. 1 Tess. 5:25

Rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne.
Rukoilkaa myös, että varjeltuisimme pahoilta ja kelvottomilta ihmisiltä. 2 Tess. 3:1-2

Yhteisen rukouksen tarkoitus, 2:
Voiman moninkertaistaminen,
yhteiset rukousprojektit

"Yhteinen rukous on julistus Jumalan edessä siitä, että tämä uskovien joukko valmistautuu yhteistyöhön Hänen kanssaan."

"Vielä tärkeämpää kuin rukoilijoiden määrä on heidän hengellinen palonsa ja päättäväisyytensä."


"Uskovat, jotka haluvat paikkakunnalleen hengellisen läpimurron, on vuodatettava sydämensä ja sielunsa tämän asian hyväksi."


Jos seurakunnalla ei ole todellista halua ja janoa saada kokea Jumalan ilmestymistä, yhteinen rukous jää yhdeksi projektiksi muiden projektien joukkoon. (George Otis Jr.)

 

George Otis Jr., jolta ovat edellä olevat sitaatit, on tutkinut kokonaisiin paikkakuntiin vaikuttaneiden herätysten taustatekijöitä eri puolilla maailmaa. Hän toteaa, että kaikilla herätyksillä on ainakin kaksi yhteistä tekijää: hellittämätön johtaja, joka on innostanut ihmisiä etsimään Jumalaa ja herätystä, sekä palava yhteinen rukous.

"Jos yksi Jaakob selvisi painista enkelin kanssa, mitä voivat saada aikaan kaksi Jaakobia? Miten suuria voivatkaan saada aikaan kaksi rukoilijaa, jotka käyvät yhdessä samaan taisteluun!"

"Yksi teistä ajaa pois tuhat, ja kaksi ajaa pois kymmenen tuhatta! (5 Moos. 32:30) ...Yhteisessä esirukouksessa voima moninkertaistuu ja kertautuu." (Charles Spurgeon)


"Kun kaksi tai sitä useampi rukoilija yhteisestä sopimuksesta rukoilee jonkin asian puolesta, siinä on enemmän voimaa kuin yksittäisen rukoilijan rukouksessa. Tämä ei toki tarkoita sitä, että yksityiset rukoukset olisivat alempiarvoisia. Mutta mitä enemmän on rukoilijoita, sitä enemmän sopimusta ja sitä enemmän voimaa." (Peter Wagner)

"Kun siirrymme yksityisestä rukouksesta yhteiseen rukoukseen, astumme alueelle, jolla tulokset määräytyvät rukoilijoiden määrän mukaan." (Sue Carren)

Esimerkkejä yhteisistä rukousprojekteista

Yhteisen rukousprojektin aiheena voi olla esim. henkilö, kaupunki tai maa.

Vaimo rukoilee ystävättäriensä kanssa miehensä puolesta

(Tuntemattoman tekijän klassikosta "Polvistuva kristitty")

Viime vuosisadan alun Uudessa Englannissa oli kongressiedustaja, joka oli kasvanut uskonnollisessa kodissa, mutta myöhemmin kääntynyt hengellisiä asioita vastaan. Hänellä oli uskova vaimo, joka suuresti toivoi miehensä pelastumista. Vaimo sopi muutaman muun uskovan kanssa rukoilevansa miehen puolesta joka päivä, kunnes tämä tulisi uskoon. 

Eräänä iltana mies oli kongressin istunnossa kuunnellen presidentinvaaliin liittyviä puheita, kun hänelle äkkiä tuli voimakas tunne, että Jumala, jonka olemassaoloon ei halunut uskoa, oli juuri hänen yläpuolellaan ja katsoi häneen tyytymättömänä. "Tämä on naurettavaa", hän ajatteli, "olen varmaan ylirasittunut. Syön hyvän aterian, menen kävelylle ja ravistelen itsestäni pois nämä tuntemukset." 

Seuraavassa istunnossa hänelle jälleen tuli täsmälleen sama tunne. Tätä jatkui muutaman päivän ajan, ja hän yritti päästä oudosta tuntemuksesta eroon kävelylenkeillä.

Kun hän tuli istuntojaksolta kotiinsa, hänen vaimonsa kertoi, että oli sopinut eräiden ystävättäriensä kanssa rukoilevansa, kunnes mies tulisi uskoon. Mies kysyi välinpitämättömältä kuulostavalla äänellä: "Milloin tämä teidän rukoilemisenne alkoi?" Kun vaimo kertoi päivämäärän, mies ymmärsi, että siitä alkaen hänestä oli alkanut tuntua, että Jumala seuraa häntä. 

Tämä järkytti miestä kovasti. Hän meni samana iltana pieneen metodistikirkkon, jossa oli menossa herätyskokoussarja. Hän meni seuraavanakin iltana ja tuli siellä uskoon. Jumala kutsui hänet myöhemmin saarnaajaksi, ja hän jätti politiikan.


Seurakunta rukoilee uskosta osattomien henkilöiden puolesta

(Samasta kirjasta kuin edellinen)

 

Eräässä anglikaanisessa seurakunnassa Englannissa oli aina ennen ehtoollisjumalanpalvelusta aamurukouskokous. Eräänä sunnuntaina, kun ihmiset jo nousivat polviltaan, huolestunut isä toi pastorille rukouspyyntönsä: "Toivon, että voisitte rukoilla poikani puolesta. Hän on 22-vuotias eikä ole käynyt seurakunnassa moneen vuoteen." Pastori pyysi kaikkia rukoukseen vielä viideksi minuutiksi, ja niin seurakuntalaiset rukoilivat palavasti tämän nuoren miehen puolesta.

Samana iltana, ilman että kukaan oli puhunut tälle pojalle mitään, hän tuli oma-aloitteisesti iltakokoukseen. Saarna kosketti häntä syvästi, ja hän antoi samassa kokouksessa elämänsä Jeesukselle.

Seuraavana aamuna eräs seurakunnan työntekijä sanoi pastorille: "Uskoontulo, jonka näimme eilisiltana, on meille kaikille Jumalan antaman haaste rukoukseen. Otamme haasteen vastaan?"

"Mitä tarkoitat?" pastori kysyi.

"Jospa miettisimme, kuka on kaikkein syntisin mies tällä paikkakunnalla, ja alkaisimme rukoilla hänen puolestaan."

Kaikki olivat yksimielisiä, että syntisin mies oli herra X. Työntekijät ja seurakuntalaiset sopivat, että rukoilisivat joka päivä hänen puolestaan.

 

Saman viikon lopulla, kun joku oli lauantai-illan rukouskokouksessa juuri ääneen rukoilemassa herra X:n puolesta, ovi läimähti auki ja samainen mies astui sisään juovuksissa. Hän ei ollut koskaan ennen käynyt kirkon sisäpuolella. Hän istui penkille ja kätki kasvonsa käsiinsä. Ennen kuin kokous loppui, miehen humala oli haihtunut ja hän oli kokenut pelastuksen. Myöhemmin hänestä tuli Jumalan valtakunnan työntekijä.
 

Vanhemmat rukoilevat toistensa lasten puolesta

Kirjassaan "Kuinka rukoilla lastesi puolesta" (How to Pray for Your Children) Quinn Sherrer kertoo viidestä kentuckylaisesta äidistä, jotka päättivät kokoontua säännöllisesti rukoilemaan toistensa lasten puolesta. Heillä oli lapsia yhteensä kolmisenkymmentä, ja joillakin oli myös lastenlapsia

Äidit näkivät lastensa olevan monenlaisten kiusausten ja vaarojen ympäröimiä ja alkoivat viikottaisissa kokoontumisissaan konkreettisesti rukoilla heidän puolestaan. Heille alkoi tulla kutsuja paikallisiin seurakuntiin, kotisoluihin ja kouluihin, jotka olivat kiinnostuneita tästä rukousprojektista, ja näin syntyi uusia rukousryhmiä. Rukoilijat saivat monia ihmeellisiä rukousvastauksista, joilla he rohkaisivat toisiaan. 

Ennen pitkää ensimmäisen viiden naisen aviomiehet pyysivät päästä mukaan. Heidän ryhmässään on tällä hetkellä 12 pariskuntaa sekä kolme yksinhuoltajaäitiä. Viikottaisessa kokoontumisessa ryhmäläiset kertovat ensin saaduista rukousvastauksista. Yhteisen rukouksen jälkeen he jakautuvat pienempiin ryhmiin, joissa rukoillaan erikseen kaikkien lasten puolesta. Lähtiessään ryhmäläiset saavat lapulla toisen perheen lapsen (tai lasten) nimen rukoillakseen tämän puoleseta seuraavan viikon ajan.

Yhteisen rukouksen tarkoitus, 3:

Kollektiivisten askelten ottaminen hengen maailmassa: yhteinen parannuksenteko, herätykseen valmistautuminen ym.

 

Yhteisen rukouksen kautta seurakunta vaikuttaa hengelliseen tilaansa ja asemaansa Jumalan edessä ja tekee ratkaisuja hengen maailmassa.

 

Seuraavassa on esimerkkejä tällaisista kollektiivisista askeleista:

Seurakunnan hengellinen kasvu ja
yhteinen siirtyminen uudelle tasolle

 

Jeesus käski opetuslapsiaan odottamaan, kunnes heidän ylleen puettaisiin voima korkeudesta.

 

"Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta." Luuk 24:49

 

He viettivätkin aikaa yksimielisessä rukouksessa ("...kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa" Apt. 1:14), kunnes helluntaipäivänä saivat voimallisen rukousvastauksen ja astuivat yhdessä uudelle tasolle hengellisessä elämässään.


Yhteisellä rukouksella oli näin syntyneen seurakunnan elämässä erittäin tärkeä asema.

Herätyksen rukoileminen 

Esimerkki yhteisestä parannuksenteosta ja herätyksen odotuksesta on Hebridien saarten herätys Skotlannissa vuosina 1948-1952, joka tuli vastauksena Barvasin seurakunnan rukouksiin. Se oli Walesin vuoden 1904 herätyksen ohella yksi vuosisadan voimakkaista koko yhteiskuntaa koskettaneista herätyksistä Euroopassa. 


Herätys tuli aikana, jolloin seurakunnat olivat lähes tyhjiä eikä niissä käynyt enää juuri lainkaan nuoria. Barvasin seurakunnan pastori seitsemän seurakuntalaista eivät kuitenkaan olleet menettäneet toivoaan. He alkoivat kokoontua rukoukseen pienessä tienvarren aitassa.

Ensimmäisessä tapaamisessaan he saivat ilmoituksen, että Jumala pitää liittonsa ja sen lupaukset. "Jos tämä on totta, me voimme tehdä liiton Hänen kanssaan, ja jos me pidämme oman osuutemme, Hänkin pitää omansa", he ajattelivat. Sitten he kyselivät: "Onko Herra antanut meille herätystä koskevan liitonlupauksen?" ja välittömästi he muistivat seuraavan jakeen: "Jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa taas terveeksi." (2 Aik. 7:14)

Samana iltana he tekivät liiton ja sopimuksen Jumalan kanssa siitä, että he nöyrtyvät rukoilemaan herätystä, kunnes se tulisi. Kolmenä yönä joka viikko viiden kuukauden ajan he rukoilivat aamuneljään tai -viiteen asti. 

Eräänä yönä nuori diakoni nousi ja luki psalmista 24:3-5:

 "Kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän... Hänelle Herra suo siunauksensa."


Kaikki lankesivat polvilleen katumuksen ja tunnustuksen rukouksessa ja alkoivat rukoilla siunausta ja herätystä entistä voimakkaammin. Tuntia myöhemmin kolme heistä makasi uupuneena lattialla. Aamulla kello 5 rukoilijat tunsivat, että läpimurto on tapahtunut, ja siitä hetkestä alkoi herätys.

Viiden viikon ajan Barvasin seurakunnassa pidettiin neljä kokousta joka ilta. Kokouksiin tulvi ihmisiä ja ne kestivät myöhään yöhön. Barvasista herätys levisi muille paikkakunnalle. Ei ollut kaupunkia eikä kylää, joka olisi jäänyt herätyksen ulkopuolelle. Ihmisiä tuli synnintuntoon kaikkialla kesken arkisten töidensä. He saattoivat polvistua katumusrukoukseen pihalla tai tiellä.

Jumala haluaa vapauttaa valtavan voimansa maan päällä niin kuin muina historian aikoina. Hän valmistaa jo tietä Hänelle antautuneiden, rukoilevien ja uskonhenkisten ihmisten kautta. Mutta meidän on yhdessä seurakuntaruumiina tartuttava Hänen lupukseensa ja siihen totuuteen, että Hän on liittonsa pitävä Jumala, joka täyttää Sanansa.

(Charisma-lehden artikkelista "When Heaven Invaded Scotland", joulukuu 2000)

Lue Duncan Campbellin englanninkielinen silminnäkijän kuvaus Hebridien herätyksestä tästä.

Yhteiset ratkaisut ja niiden toimeenpano

Yhteinen ratkaisu, jonka seurakuntalaiset tekevät kollektiivisesti, on esim. hengellisiin virkoihin asettaminen. Tästä on esimerkki Apt. 13:1-3:ssa: 

 

Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minule Barnabas ja Saulus siihen tyhön, johon minä olen heidät kutsunut." Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään.

Seurakunta omaksuu yhdessä tietyn asenteen ja rukoilee sen perustalla

Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka vastustusta ja uhkailua kokeneet uskovat ottavat ja vahvistavat pelottoman, uskonhenkisen asenteen yhteisen rukouksen kautta vedoten Jumalan Sanaan, Hänen ominaisuuksiinsa ja kunnian tulemiseen Hänen nimelleen:

Sen kuultuaan he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: "Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!


Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.' 

Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, mitä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi. 

Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."

Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.
Apt. 4:23-31

Yhteisen parannuksenteon rukous

Nehemian kirjan luvut 9 ja 10 koostuvat lähes kokonaan kansan synnintunnustuksen ja parannuksenteon rukouksesta, jonka kautta alkoi uusi vaihe sen historiassa. 

 

"Neljännespäivän ajan kansalle luoettiin Jumalan lain kirjaa, toisen neljänneksen päivästä he maahan heittäytyneinä tunnustivat syntejään Herran edessä."

Rukousta johtivat leeviläisten korokkeelta suureen ääneen Jesua, Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani ja Kenani.


Seuraavassa on Nehemian kirjan parannuksenteon rukouksen avainkohtia:

Yhteinen murehtiminen ja nöyrtyminen paastossa

Saman kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä israelilaiset kokoontuivat paastoamaan, säkivaatteet yllään ja multaa hiuksissaan. Neh. 9:1

Yhteinen pyhittäytyminen

Israelin kansaan kuuluvat vetäytyivät erilleen kaikista muukalaisista (9:2)

Yhteinen Jumalan ylistys

Nouskaa ja ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, aina ja ikuisesti! Ylistetty olkoon sinun nimesi kunnia, joka kohoaa kaikkea kiitosta ja ylistystä korkeammalle! (9:5)

Jumalan uskollisuuden ja armollisuuden tunnustaminen kaikissa kansan vaiheissa kansan luopumuksesta huolimatta

Mutta sinä annat anteeksi, olet armollinen ja laupias Jumala, sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri (9:17)

Jumalan tuomioiden vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden tunnustaminen

"Mutta he alkoivat niskoitella ja kapinoida sinua vastaan, he käänsivät selkänsä sinun laillesi ja tappoivat sinun profeettasi, jotka nuhelivat heitä, koettaen johtaa heidät jälleen sinun puoleesi. Pahoin he siunua herjasivat. Siksi annoit heidät ahdistajien käsiin..." (9:26-27) 
"Sinä olet vanhurskas kaikessa, mikä on meitä kohdannut; sillä sinä olet ollut uskollinen teoissasi, mutta me olemme olleet jumalattomat." (9:33)

Yhteinen synnintunnustus: omien ja edellisten sukupolvien syntien tunnustaminen

... ja sitten he tunnustivat omat syntinsä ja myös isiensä synnit (9:2)
Meidän kuninkaamme, päämiehemme, pappimme ja isämme eivät ole seuranneet sinun lakiasi eivätkä tarkanneet sinun käskyjäsi ja säädöksiäsi, jotka sinä olit heille antanut. (9:35)

Jumalan armon ja vapautuksen pyytäminen

"Nyt, Jumalamme, sinä suuri Jumala, väkevä ja pelättävä, sinä, joka olet uskollinen ja pidät liittosi voimassa: katso, miten suuressa ahdingossa olemme joutuneet elämään... Assyrian kuninkaiden ajoista aina tähän päivään asti." (9:32)
"Nyt me olemme orjia. Siinä maassa, jonka sinä annoit isillemme, jotta he saisivat nauttia sen hedelmistä ja antimista, siinä maassa me olemme orjina." (9:36)

Parannuksenteko ja juhlallinen lupaus

"Kaiken tämän vuoksi teemme kirjallisesti juhlallisen sopimuksen, ja päällikkömme, leeviläisemme ja pappimme painavat siihen sinettinsä" (10:1)

Tätä seuraa luettelo asioista, joissa päälliköt, papisto, temppelin palvelijat ja kansa tekivät parannuksen.


Yhteinen pyhittämisrukous

Esimerkki yhteisestä pyhittämisrukouksesta on Salomon rukous kansan päämiehenä ja edustajana temppelin pyhittämisen yhteydessä (2 Aik. 5-6):

Israelin johtomiehet kokoontuivat kuninkaan luo vuoden seitsemännen kuun juhlien aikaan. (5:3)


Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet, leeviläiset nostivat arkun paikaltaan. He veivät arkun ja pyhäkköteltan sekä kaikki teltassa olleet pyhät esineet temppeliin, ja kantajina olivat papit ja leeviläiset. (5.4-5)


Kaikki leeviläislaulajat... olivat pukeutuneet hienoimpaan pellavaan, ja he seisoivat alttarin itäpuolella symbaalit, harput ja lyyrat käsissään. Heidän vierellään oli satakaksikymmentä pappia, jotka puhalsivat torviin. (5:12)


Kuningas kääntyi kansaan päin ja siunasi koko Israelin seurakunnan. Kaikki seisoivat. (6:3)


Salomo seisoi Herran alttarin äärellä koko Israelin seurakunnan edessä ja kohotti kätensä. (6:12)

Salomon rukouksen avainkohdat:

Jumalan ylistäminen

"Herra, Israelin Jumala! Ei ole sinun kaltaistasi jumalaa, ei taivaassa eikä maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. (6:14)

Perustautuminen Jumalan lupauksiin

Herra sanoi isälleni Daavidille: "Olet halunnut rakentaa minulle temppelin, ja olet tehnyt hyvin, kun olet sitä ajatellut. Sinä et kuitenkaan ole sitä temppeliä rakentava. Sen saa rakentaa minulle poikasi"... "Nyt Herra on täyttänyt lupauksensa." (6:8-9)
"Sinä olet pannut täytäntöön sen, minkä lupasit isälleni Daavidille. Minkä suusi puhui, sen kätesi teki. Niin on tapahtunut." (6:15)

Jumalan läsnäolon ja armon pyytäminen

"Mutta asuisiko Jumala ihmisten kanssa maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat — miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut!
Herra, minun Jumalani! Käänny kuitenkin palvelijasi puoleen ja kuule nöyrä pyyntöni, kun nyt hartaasti rukoilen sinun edessäsi. 
Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule ne asuinsijaasi taivaaseen, kuule ja anna anteeksi!" (6:18-20)


Tätä seuraa Jumalan armon pyytäminen erilaisissa tilanteissa, joita saattaa tulla eteen.

Temppelin pyhittäminen ja erottaminen Jumalan palvelukseen

Nouse, Herra Jumala, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi on! (6:41)

Yhteisen rukouksen tarkoitus, 4:

Yhteinen ylistys ja kiitos

"Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, te Herran omat!" Ps. 149:1

Yhteisen ylistyksen kautta uskovat

 • toteuttavat seurakunnan kutsumusta pyhänä papistona, joka on kutsuttu julistamaan Jumalan suuria tekoja 
  "Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa" 1 Piet. 2:9

  sekä

 • noudattavat Raamatun sanaa siitä rukouksen lähtökohdasta, että meidän tulee saattaa kaikki pyyntömme Jumalan tietoon kiitoksen kanssa 
  "Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi" Fil. 4:6

Raamattu puhuu yhteisestä ylistyksestä ja Jumalan kunnioituksesta

 • kollektiivisena seurakunnan tai kansan perusasenteena

 • yhteisen kokoontumisen perusasenteena

 • yhteisenä kiitoksena konkreettisista asioista

Näistä esimerkkijakeita alla:

Kiitollisuus ja Jumalan kunnioitus kollektiivisena seurakunnan tai kansakunnan elämän perusasenteena

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat! Room. 15:11


"Me, sinun kansasi, sinun laitumesi lampaat, kiitämme sinua iankaikkisesti, julistamme sinun kiitostasi polvesta polveen. Ps. 79:13

Kiitoksen ja ylistyksen asenne yhteisen kokoontumisen perusasenteena:

Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. Ps. 100:4

... että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Room. 15:6

Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä herralle ja kiittäkä aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ef. 5:19-20

Yhteinen kiitos konkreettisista asioista:

Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne. Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja siitä rakkaudesta, jota osoitatte kaikkia pyhiä kohtaan. Kol 1:3-4

Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista... 1 Tess. 1:2

...että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. 2 Kor 1:11

...koko opetuslasten joukko alkoi reimuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat: — Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä! Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa!" Luuk. 19:38

Meidän tulee aina kiittää Jumalaa teidän vuoksenne, veljet. Siihen on täysi syy, koska teidän uskonne kasvaa kasvamistaan ja koska rakkaus toisianne kohtaan yhä lisääntyy teissä kaikissa. 2 Tess. 1:3

Yhteisessä kokoontumisessa ja rukouksessa on tärkeää, että Jumala saa kaiken kunnian ja ensisijaisen huomion.

Judson Cornwall kertoo kirjassaan Let Us Praise, kuinka hänellä seurakuntatyönsä alkuaikoina oli tapana hengellisen ilmapiirin vapauttamiseksi kokousten alussa astua saarnatuoliin, pyytää kaikkia painamaan päänsä alas ja sulkemaan silmänsä, jolloin hän käski kaikkia pimeyden voimia lähtemään rakennuksesta. Yleensä ilmapiiri heti vapautuikin, mutta tämä toimenpide oli käytännössä toistettava joka kokouksen alussa.

Eräässä rukoushetkessään Cornwall kuitenkin tunsi Herran puhuvan hänelle: "Toivoisin voivani olla ensimmäisellä sijalla seurakunnassasi." Cornwall vastasi: "Mutta Herra, Sinähän olet aina Numero Yksi tässä seurakunnassa. Sinä olet laulujemme ja saarnamme aihe. Ei kukaan muu saa ylistystämme ja palvontaamme."


Järkytyksekseen Cornwall tunsi Herran vastaavan: "Sinä et johda seurakuntalaisiasi palvomaan minua, ennen kuin he ovat palvoneet demoneja. Joka kokouksessasi pyydät ihmisiäsi painamaan päänsä alas ja sulkemaan silmänsä, kun puhut demonivoimille. Niiden maailmassa tätä pidetään palvontana."

Cornwall sanoo, että siitä päivästä alkaen hän päätti, että vaikka seurakunnan toiminnan yhteydessä ajettiinkin demoneja ulos ihmisistä, hän ei koskaan julkisesti mainitsisi demonien mahdollista läsnäoloa kokouksessa.

Yksityinen ja julkinen/yhteinen rukous

Ei ole niin pientä eikä niin suurta asiaa, etteikö sitä voisi esittää Jumalalle.

Jotkut asiat kuitenkin soveltuvat paremmin tai ainoastaan yksityiseen rukoukseen, jotkut vastaavasti yhteiseen rukoukseen.

Yksinkertaisena periaatteena on se, että yksityisten asioiden puolesta rukoillaan yksin tai pienessä piirissä, - yhteisesti ja julkisesti rukoillaan yhteisten tai joukkovoimaa vaativien asioiden puolesta.

Julkinen / yhteinen rukous

Kun seurakunta tai paikallinen rukousryhmä kokoontuu yhteen, se on aina hengen maailmassa tärkeä hetki. Silloin on mahdollisuus käyttää kokoontulleiden uskovien keskinäiseen sopimukseen perustuvaa joukkovoimaa

 • suurten, kaikkia koskevien asioiden puolesta rukoilemiseen (esim. paikkakunnan hengellisen ilmapiirin muuttuminen, seurakunnan lähetystyö, paikalliset evankeliointiohjelmat)

 • yksityisten henkilöiden sellaisten asioiden yhteiseen kantamiseen, joihin ei pelkkä yhden ihmisen tai pienen piirin rukous riitä (esim. sairaus tai muu vaikea tilanne)

Rukouksessa puhumme aina Jumalalle ihmisistä — emme ihmisille Jumalasta.

Julkinen rukous on puhumista Jumalalle samalla tavoin kuin yksityinenkin rukous.

 

Julkisessakin tilanteessa rukoillessamme puhumme yksinomaan Jumalalle, vailla kuulijoihin kohdistuvia tarkoitusperiä.


Evankelioivan sanoman välittäminen, ajatusten herättäminen kuulijoissa ja asenteisiin vaikuttaminen tapahtuvat sananjulistuksen, keskustelujen ym. kautta, ei sisällyttämällä näitä asioita rukouksen tekstiin ja sanavalintoihin.

Yksityinen rukous

Yksityisen rukouksen alueelle kuuluvat

 • yksittäisen seurakuntalaisen elämään liittyvät asiat, joilla ei ole ratkaisevaa merkitystä Jumalan valtakunnan leviämiselle ja Jumalan nimen kirkastamiselle ja jotka eivät ole niin tärkeitä hänen itsensäkään kannalta, että ne olisi tuotava useiden ihmisten tai koko seurakunnan tietoon.
  Tällaisia asioita ovat esim. muuttopäivän sujuminen vaikeuksitta, esiintymisen tai tentin sujuminen hyvin, oikeiden sanojen löytäminen jossain tilanteessa ym. elämämme asiat, joiden ylle toivomme Jumalan siunausta ja varjelusta. Tällaisia asioita voi rukoilla omassa perheessä tai läheisessä ystäväpiirissä.

 • henkilökohtaiset ongelmat (varsinkin jos niihin liittyy muita henkilöitä). Asiat, jotka vaativat henkilökohtaisia arvojen järjestelyjä, omaa aloitteellisuutta sekä henkilön oman yhteistyön parantamista ja ylläpitämistä Jumalan kanssa, soveltuvat paremmin sielunhoitotilanteeseen tai pieneen rukouspiiriin kuin seurakunnan julkiseen, yhteiseen rukoukseen.
  Tällaisia asioita ovat esim. rakkaudellisemman mielenlaadun saaminen jotakuta kohtaan, viisaus kasvattajantehtävässä tai aviopuolisona jne.

 • yksityisen ihmisen ja Jumalan väliset asiat.
  Omien laiminlyöntien yms. asioiden esittäminen ja tunnustaminen Jumalan edessä ja niihin henkilökohtaisen avun pyytäminen Häneltä kuuluu yleensä pikemmin yksityiseen kuin julkiseen rukoukseen.

> Etusivulle

Yhteisen rukouksen siunauksia
Keskinäinen sopiminen
Yhteisen rukouksen tarkoitus
Yksityinen ja julkinen rukous
bottom of page